Perunkirjoitukset ja testamentit
Valkoinen kukka

Sisältö

Testamentit

Testamentin avulla henkilö pystyy määrittämään viimeisen tahtonsa siitä, miten hän haluaa omaisuutensa jakautuvan kuolemansa jälkeen. Testamentilla voidaan määrätä henkilön omaisuus joko kokonaan tai osittain jaettavaksi halutuille henkilöille. Sen avulla perittävä voi siis halutessaan muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä. Tätä rajoittaa kuitenkin rintaperillisten oikeus lakiosaan.

Testamentti voidaan osoittaa joko luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, esimerkiksi yhdistykselle tai säätiölle. Testamentin saajan ei tarvitse olla sukulainen, vaan sen voi osoittaa jopa täysin tuntemattomalle henkilölle niin halutessaan. Sääntönä on, että testamentin saajan tulee olla elossa perittävän kuolinhetkellä. Testamentin voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Jos testamentilla omaisuutta saava tahtoo vedota testamenttiin, hänen on annettava testamentti tiedoksi lakimääräisille perillisille. Testamentti on annettava tiedoksi perilliselle todistettavasti ja samalla heille on annettava testamentista oikeaksi todistettu jäljennös. Jos testamentin tekijältä ei jäänyt perillisiä, testamentti annetaan tiedoksi valtiokonttorille.

Saatuaan testamentin tiedoksi perillinen voi ilmoittaa, että hyväksyy testamentin eikä tule moittimaan testamenttia, jolloin testamentista tulee hänen osaltaan lainvoimainen. Jos hän ei hyväksy testamenttia, tiedoksiannosta käynnistyy kuuden kuukauden mittainen moiteaika. Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava moiteajan kuluessa tuomioistuimessa testamentin moitetta koskeva kanne. Tällöin tuomioistuin tutkii testamentin pätevyyden. Ellei kukaan perillisistä nosta moitekannetta määräajassa, tulee testamentista lainvoimainen. Lainvoimaisuudesta tulee hankkia todistus käräjäoikeudesta. Jos vainajalla on kuitenkin rintaperillisiä, täytyy lisäksi ottaa huomioon rintaperillisen oikeus lakiosaan.

Mikäli perittävä ei ole laatinut testamenttia, omaisuus menee perittävän kuollessa laillisen perimysjärjestyksen määräämälle perillistaholle laissa säädellyin oikeusvaikutuksin.

Useimmat ihmiset miettivät jossain elämänvaiheessa testamentin tekemistä. Syitä testamentin tekemiselle on useita, mm:

  • turvata avo- tai aviopuolisosi taloudellista turvallisuutta
  • perheeseesi kuuluu "sinun, minun ja meidän lapsia"
  • olet laatinut avioehtosopimuksen
  • haluat keventää lastesi perintöverotusta
  • haluat, että lapsesi mahdollisella puolisolla ei ole avio-oikeutta Sinulta perittävään omaisuuteen mahdollisen avioeron varalta
  • sinulla ei ole lapsia tai et ole naimisissa
  • haluat muistaa kummilastasi, pitkäaikaista hoitajaasi yms.
  • haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita jne.


Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla voi valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan siltä varalta, ettei itse siihen kykene sairauden, henkisen toimintakyvyn häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Sen avulla voi varautua taloudellisten ja henkilöään koskevien asioiden hoidon järjestämiseen silloin, kun oma toimintakyky ei enää riitä. Näin voi varmistua siitä, että asioita hoitaa itse valittu uskottu ihminen siinä laajuudessa kuin on itse määritellyt.