Perunkirjoitukset ja testamentit

Sisältö

Perunkirjoitukset

Jokaisen Suomessa kirjoilla olevan tai Suomessa asuvan jälkeen on toimitettava perunkirjoitus riippumatta vainajan iästä tai omaisuudesta. Perunkirjoituksessa laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi. Perukirja on kuolinpesän osakas- ja omaisuusluettelo. Perukirja on veroilmoitus perintöveron määräämistä varten. Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jolla on hoidettavanaan pesän omaisuus.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmenee, että jäämistöön kuuluu perukirjaan merkitsemättömiä varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa toimitettava täydennysperunkirjoitus. Perukirjaan merkitään vainajan ja kuolinpesän osakkaiden henkilötiedot. Perukirjassa luetellaan vainajan ja aviopuolison varat ja velat sellaisina kuin ne olivat kuoleman tapahtuessa. Mikäli puolisoilla oli avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto, perukirjaan listataan lesken osalta omaisuus, mutta varoja ei arvosteta. Lisäksi on joukko muita tietoja, joista on tehtävä merkintä perukirjaan tai esitettävä selvitys perukirjan liitteenä. Tarkempia ohjeista perunkirjoituksen tekemistä varten voi tiedustella verotoimistosta tai osoitteesta vero.fi.

Perunkirjoituksen toimittamiseen valmistaudutaan hankkimalla tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Vainajasta hankitaan sukuselvitys, josta käyvät ilmi vainajan lakimääräiset perilliset. Sukuselvitys hankitaan tilaamalla virkatodistus vainajasta ja hänen kuolleista perillisistään niistä seurakunnista tai digi- ja väestötietovirastosta, joissa he ovat olleet kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Jokaisesta pesän osakkaasta tarvitaan lisäksi ”elää” -todistus, joka useimmiten on samassa sukuselvityksessä vainajan kanssa, mikäli molemmat ovat samassa rekisterissä. Mikäli osakas on ollut eri rekisterissä vainajan kanssa, tulee osakkaasta tilata ”elää” -todistus rekisteristä, jossa hän on kirjoilla.

Lisäksi tarvitaan selvitykset vainajan ja lesken omaisuudesta ja veloista, sekä mahdollisista henkivakuutuksista, lahjoituksista ja ennakkoperinnöistä. Mikäli vainajalla on ollut testamentti tai avioehto, ne liitetään perukirjaan.