Perunkirjoitukset ja testamentit

Sisältö

Perunkirjoitukset

Ennen perunkirjoitusta - kuolinpesä

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesä on taloudellinen kokonaisuus, joka syntyy vainajan varoista ja veloista. Kuolinpesän osakkaita ovat vainajan perilliset, leski ja mahdolliset yleistestamentit saajat eli henkilöt, joille vainaja on testamentannut jonkin jako-osuuden perinnöstään. Kuolinpesän osakkaat päättävät pääsääntöisesti yhdessä kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamisesta perinnönjakoon asti.

Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset sitovat kuolinpesää. Kuolinpesän osakkaat ovat velvollisia noudattamaan sopimusvelvoitteita esimerkiksi maksamalla sopimukseen liittyvät laskut. Toisaalta osakkaat voivat myös vedota sopimuksen tuottamiin oikeuksiin.

Perunkirjoitus

Henkilön kuoltua tulee aina suorittaa perunkirjoitus, jonka tuloksena laaditaan perukirja. Perukirja sisältää muun muassa tiedot vainajasta, luettelon kuolinpesän osakkaista, kuolinpesään kuuluvat varat ja velat kuolinpäivän arvon mukaan, jäljennöksen vainajan testamentista sekä mahdollisesta avioehtosopimuksesta. Perukirjaa käytetään muun muassa perintöverojen määrittämiseen sekä perinnönjaossa pesän omaisuusluettelona ja jaon pohjana. Perunkirjoitus tulee tehdä lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jolla on hoidettavanaan pesän omaisuus.

Perunkirjoituksen toimittamiseen valmistaudutaan hankkimalla tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Vainajasta hankitaan sukuselvitys, josta käyvät ilmi vainajan lakimääräiset perilliset. Sukuselvitys hankitaan tilaamalla virkatodistus vainajasta ja hänen kuolleista perillisistään niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa he ovat olleet kirjoilla viisitoista vuotta täytettyään. Lisäksi tarvitaan selvitykset vainajan ja lesken omaisuudesta ja veloista sekä mahdollisista henkivakuutuksista, lahjoituksista ja ennakkoperinnöistä. Mikäli vainajalla on ollut testamentti tai avioehto, ne liitetään perukirjaan.

Lisäksi on joukko muita tietoja, joista on tehtävä merkintä perukirjaan tai esitettävä selvitys perukirjan liitteenä. Tarkempia ohjeista perunkirjoituksen tekemistä varten voi tiedustella verotoimistosta tai osoitteesta vero.fi.